نمایش 1–9 از 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستبند از مجموعه مردان بدون زنان

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
‎برخلاف تصور رایج نباید نگاه جنسیتی به جواهر داشته باشیم. در فرهنگ ما وقتی از جواهر سخن می‌گوییم نگاه رایج به جواهر به منزله‌ی امری کاملا زنانه است. این دیدگاه برآمده از نگاه تزیینی به جواهر است که زنان را مالک آن می‌داند. همیشه در کارهایی که دیزاین کرده‌ام جواهر را مختص به زنان در نظر نگرفته‌ام و حتی به دیزاین جواهراتی پرداخته‌ام که هم برای زنان و هم برای مردان قابل استفاده است. یکی از معایب دیزاین جواهرات در ایران سیطره‌ی نگاه اختصاص جواهر به زنان است. ‎مجموعه‌ی جدیدم با توجه به این دیدگاه  برای مردان طراحی شده ولی باز هم فارغ از جنسیت هستند و کاربرد زنانه هم دارند

دستبند از مجموعه مردان بدون زنانNo.01

۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
‎برخلاف تصور رایج نباید نگاه جنسیتی به جواهر داشته باشیم. در فرهنگ ما وقتی از جواهر سخن می‌گوییم نگاه رایج به جواهر به منزله‌ی امری کاملا زنانه است. این دیدگاه برآمده از نگاه تزیینی به جواهر است که زنان را مالک آن می‌داند. همیشه در کارهایی که دیزاین کرده‌ام جواهر را مختص به زنان در نظر نگرفته‌ام و حتی به دیزاین جواهراتی پرداخته‌ام که هم برای زنان و هم برای مردان قابل استفاده است. یکی از معایب دیزاین جواهرات در ایران سیطره‌ی نگاه اختصاص جواهر به زنان است. ‎مجموعه‌ی جدیدم با توجه به این دیدگاه  برای مردان طراحی شده ولی باز هم فارغ از جنسیت هستند و کاربرد زنانه هم دارند

دستبند از مجموعه مردان بدون زنان No.02

۲۲۰,۰۰۰ تومان
‎برخلاف تصور رایج نباید نگاه جنسیتی به جواهر داشته باشیم. در فرهنگ ما وقتی از جواهر سخن می‌گوییم نگاه رایج به جواهر به منزله‌ی امری کاملا زنانه است. این دیدگاه برآمده از نگاه تزیینی به جواهر است که زنان را مالک آن می‌داند. همیشه در کارهایی که دیزاین کرده‌ام جواهر را مختص به زنان در نظر نگرفته‌ام و حتی به دیزاین جواهراتی پرداخته‌ام که هم برای زنان و هم برای مردان قابل استفاده است. یکی از معایب دیزاین جواهرات در ایران سیطره‌ی نگاه اختصاص جواهر به زنان است. ‎مجموعه‌ی جدیدم با توجه به این دیدگاه  برای مردان طراحی شده ولی باز هم فارغ از جنسیت هستند و کاربرد زنانه هم دارند

دستبند از مجموعه مردان بدون زنان No.03

۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
‎برخلاف تصور رایج نباید نگاه جنسیتی به جواهر داشته باشیم. در فرهنگ ما وقتی از جواهر سخن می‌گوییم نگاه رایج به جواهر به منزله‌ی امری کاملا زنانه است. این دیدگاه برآمده از نگاه تزیینی به جواهر است که زنان را مالک آن می‌داند. همیشه در کارهایی که دیزاین کرده‌ام جواهر را مختص به زنان در نظر نگرفته‌ام و حتی به دیزاین جواهراتی پرداخته‌ام که هم برای زنان و هم برای مردان قابل استفاده است. یکی از معایب دیزاین جواهرات در ایران سیطره‌ی نگاه اختصاص جواهر به زنان است. ‎مجموعه‌ی جدیدم با توجه به این دیدگاه  برای مردان طراحی شده ولی باز هم فارغ از جنسیت هستند و کاربرد زنانه هم دارند

دستبند از مجموعه مردان بدون زنانNo.04

۲۲۰,۰۰۰ تومان
‎برخلاف تصور رایج نباید نگاه جنسیتی به جواهر داشته باشیم. در فرهنگ ما وقتی از جواهر سخن می‌گوییم نگاه رایج به جواهر به منزله‌ی امری کاملا زنانه است. این دیدگاه برآمده از نگاه تزیینی به جواهر است که زنان را مالک آن می‌داند. همیشه در کارهایی که دیزاین کرده‌ام جواهر را مختص به زنان در نظر نگرفته‌ام و حتی به دیزاین جواهراتی پرداخته‌ام که هم برای زنان و هم برای مردان قابل استفاده است. یکی از معایب دیزاین جواهرات در ایران سیطره‌ی نگاه اختصاص جواهر به زنان است. ‎مجموعه‌ی جدیدم با توجه به این دیدگاه  برای مردان طراحی شده ولی باز هم فارغ از جنسیت هستند و کاربرد زنانه هم دارند

دستبند از مجموعه مردان بدون زنان No.07

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
‎برخلاف تصور رایج نباید نگاه جنسیتی به جواهر داشته باشیم. در فرهنگ ما وقتی از جواهر سخن می‌گوییم نگاه رایج به جواهر به منزله‌ی امری کاملا زنانه است. این دیدگاه برآمده از نگاه تزیینی به جواهر است که زنان را مالک آن می‌داند. همیشه در کارهایی که دیزاین کرده‌ام جواهر را مختص به زنان در نظر نگرفته‌ام و حتی به دیزاین جواهراتی پرداخته‌ام که هم برای زنان و هم برای مردان قابل استفاده است. یکی از معایب دیزاین جواهرات در ایران سیطره‌ی نگاه اختصاص جواهر به زنان است. ‎مجموعه‌ی جدیدم با توجه به این دیدگاه  برای مردان طراحی شده ولی باز هم فارغ از جنسیت هستند و کاربرد زنانه هم دارند

دستبند از مجموعه مردان بدون زنان No.06

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
‎برخلاف تصور رایج نباید نگاه جنسیتی به جواهر داشته باشیم. در فرهنگ ما وقتی از جواهر سخن می‌گوییم نگاه رایج به جواهر به منزله‌ی امری کاملا زنانه است. این دیدگاه برآمده از نگاه تزیینی به جواهر است که زنان را مالک آن می‌داند. همیشه در کارهایی که دیزاین کرده‌ام جواهر را مختص به زنان در نظر نگرفته‌ام و حتی به دیزاین جواهراتی پرداخته‌ام که هم برای زنان و هم برای مردان قابل استفاده است. یکی از معایب دیزاین جواهرات در ایران سیطره‌ی نگاه اختصاص جواهر به زنان است. ‎مجموعه‌ی جدیدم با توجه به این دیدگاه  برای مردان طراحی شده ولی باز هم فارغ از جنسیت هستند و کاربرد زنانه هم دارند

دستبند از مجموعه مردان بدون زنان No.08

۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
‎برخلاف تصور رایج نباید نگاه جنسیتی به جواهر داشته باشیم. در فرهنگ ما وقتی از جواهر سخن می‌گوییم نگاه رایج به جواهر به منزله‌ی امری کاملا زنانه است. این دیدگاه برآمده از نگاه تزیینی به جواهر است که زنان را مالک آن می‌داند. همیشه در کارهایی که دیزاین کرده‌ام جواهر را مختص به زنان در نظر نگرفته‌ام و حتی به دیزاین جواهراتی پرداخته‌ام که هم برای زنان و هم برای مردان قابل استفاده است. یکی از معایب دیزاین جواهرات در ایران سیطره‌ی نگاه اختصاص جواهر به زنان است. ‎مجموعه‌ی جدیدم با توجه به این دیدگاه  برای مردان طراحی شده ولی باز هم فارغ از جنسیت هستند و کاربرد زنانه هم دارند

آویز از مجموعه مردان بدون زنان

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
‎برخلاف تصور رایج نباید نگاه جنسیتی به جواهر داشته باشیم. در فرهنگ ما وقتی از جواهر سخن می‌گوییم نگاه رایج به جواهر به منزله‌ی امری کاملا زنانه است. این دیدگاه برآمده از نگاه تزیینی به جواهر است که زنان را مالک آن می‌داند. همیشه در کارهایی که دیزاین کرده‌ام جواهر را مختص به زنان در نظر نگرفته‌ام و حتی به دیزاین جواهراتی پرداخته‌ام که هم برای زنان و هم برای مردان قابل استفاده است. یکی از معایب دیزاین جواهرات در ایران سیطره‌ی نگاه اختصاص جواهر به زنان است. ‎مجموعه‌ی جدیدم با توجه به این دیدگاه  برای مردان طراحی شده ولی باز هم فارغ از جنسیت هستند و کاربرد زنانه هم دارند